Lokalizacja do zlecenia

LOKALIZACJA MIEJSCA ZLECENIA

PrzestrzeA� powietrzna nad PolskA� podzielona jest na strefy. Przeprowadzenie planowanej operacji powietrznej w zwiA�zku z lokalizacjA� zlecenia musi przebiegaA� zgodnie z prawem i bezpieczeA�stwem. NaleA? przeanalizowaA� essay writer online to czy konieczne bA�dzie uzyskanie wymaganych pozwoleA� na wykonanie lotu w danej lokalizacji ( mowa jest o strefach kontrolowanych, ktA?re wystA�pujA� np. blisko lotnisk).

Obiekt wskazany przez PaA�stwa moA?e znajdowaA� siA� w strefie kontrolowanej i naleA?y uzyskaA� zgodA� na operacjA� powietrznA�, ktA?rA� wydaje zarzA�dzajA�cego danA� strefA�. Wniosek do Polskiej Agencji A�eglugi Powietrznej naleA?y zA�oA?yA� z odpowiednim wyprzedzeniem (nawet 14 dni) podajA�c niezbA�dne dane tj. lokalizacja, promieA�, planowana wysokoA�A�, czas i rodzaj lotA?w, iloA�A� statkA?w powietrznych, dane osoby odpowiedzialnej za organizacjA� lotA?w, dane pilota. Po otrzymaniu warunkA?w lotu z PAA�P wszelkie operacje muszA� byA� bezwzglA�dnie uzgodnione z zarzA�dzajA�cym danA� strefA�. Wszystkie wyloty oraz zakoA�czenie dziaA�aA� musi zostaA� zgA�oszone i uzgodnione np. z wieA?A� kontroli lotA?w lub z ATZ-em przy strefie aktywnej.

Jest jeszcze duA?o innych stref, ktA?re trzeba wziA�A� pod uwagA� planujA�c lot: strefy zakazane, strefy ograniczone, strefy niebezpieczne, strefy kontrolowane lotnisk wojskowych, strefy czasowo wydzielone itp. DbajA�c o bezpieczeA�stwo, zgodnoA�A� z prawem i site
przepisami nie zawsze usA�uga bA�dzie mogA�a byA� wykonana w miejscu wskazanym przez Klienta.

DziA�ki takiemu podejA�ciu Klienci majA� pewnoA�A�, A?e materiaA� foto/video zostaA� pozyskany legalnie i moA?e byA� bez obaw eksploatowany na rA?A?nych platformach medialnych.

Obiekt wskazany przez PaA�stwa moA?e znajdowaA� siA� w strefie kontrolowanej i naleA?y uzyskaA� zgodA�.

 

JAK SPRAWDZIA� LOKALIZACJA? DANEGO OBIEKTU W STREFIE POWIETRZNEJ?

Jest to czynnoA�A� bardzo prosta, ktA?rA� naleA?y bezwzglA�dnie przeprowadziA� przed kaA?dorazowym planowaniem operacji powietrznej. Jak wyglA�da takie sprawdzenie i czy moA?na go przeprowadziA� we wA�asnym zakresie? A�OdpowiedA? na to affordablepapers4u pytanie jest twierdzA�ca a samo sprawdzenie lokalizacji jest bardzo proste do wykonania. NaleA?y na aktualnych mapach lotniczych wprowadziA� lokalizacjA� swojego obiektu i powinno siA� nam pokazaA� jego lokalizacja w danej strefie lotniczej.

SprawdA? swA?j planowany obiekt wzglA�dem strefy Link do mapy znajduje siA� tutaj

http://air-video.pl/strefy-lotnicze-polskiej-przestrzeni-powietrznej.html